الجمعة 12 مُحَرَّم 1446 - جمعه ۲۹ تیر ۱۴۰۳


دریای علم


دریای علم

حاج شیخ مهدی مازندرانی از حاجی اشرفی که ملّای صاحب رساله و درجه اول بود، نقل می‌کرد: من در درس سعید العلماء شرکت کردم ولی نپسندیدم. به کسی گفتم که من درس وی را نپسندیدم و تصمیم داشتم دیگر در درس وی حاضر نشوم. حرف مرا به سعید العلماء رساندند. سعید العلماء به من پیغام داد: فردا هم بیا. فردا هم در درس سعید العلماء حاضر شدم و او درس گفت. آن روز در درس سعید العلماء من مثل پر کاهی بودم که در دریا افتاده و هر آن به سویی پرتاب می‌شود. وقتی درس تمام شد، سعید العلماء مرا خواست و گفت: من روزهای قبل درس را برای عموم می‌گفتم و بیش از آن کشش نبود ولی وقتی شنیدم شما طلبة فاضلی هستید، این درس را برای شما گفتم.

حاج شیخ مهدی در موقع وفات حاجی اشرفی ۱۵ ساله بود و علی القاعدة این قضیه را با واسطه شنیده بود.