یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

بیانات


دورى از ریا و تصنّع


دورى از ریا و تصنّع

یک ویژگى در مرحوم حاج سید ابوالفضل زنجانی بود که به یک معنا نقطه قوت است و در نظر خیلیها نقطه ضعف.

ایشان مُعرِض از ریا و تصنّع در رفتار و گفتار و به طور کلى در زندگى بود. دورویى نداشت.

در وصیّت‏نامه هم متذکر شده که پس از مرگش از کلیه رسوم و عادات که در آیین اسلام تجویز نشده، پرهیز کنند.

پس از شنیدن خبر درگذشت ایشان، به اتّفاق حاج آقا رضا صدر به منزلشان رفتیم. حاج آقا رضا خواستند اعلامیه‏اى بدهند که خبر درگذشت او به اطلاع عموم برسد. وقتى خواستند با القاب مرسوم اعلام کنند، مرحوم مهندس بازرگان حضور داشت. آقاى بازرگان گفت: آن مرحوم وصیت کردند که از ذکر چنین القابى خوددارى شود. لذا مرحوم حاج آقا رضا خیلى ساده نوشتند و خبر ارتحالشان را اعلام کردند.

آن مرحوم به ما لطف خاصى داشتند. خداوند او را با اجداد طاهرینش محشور فرماید!