چهارشنبه ۳۱ شهریور ۱۴۰۰

بیانات


دو کتاب مهم اصول


دو کتاب مهم اصول

اگر طلبه ای با استعداد باشد، به نظرم با ملاحظه دو کتاب، عمده اصول را یاد می گیرد: یکی کفایه آخوند و دیگری دُرر الأصول مرحوم حاج شیخ، چون دو سبک اصول است. حج شیخ در دُرر الأصول از اصول استادش آسید محمد فشارکی استفاده کرده است و خودش هم ابتکاراتی دارد و کفایه هم سبک اصول مرحوم آخوند است. اگر این دو کتاب با دقت مطالعه شود، چندان نیازی به اصول دیگران که حشو و زوائد دارد، نخواهد بود.