السبت 03 شَوّال 1445 - شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳


دو کتاب مهم اصول


دو کتاب مهم اصول

اگر طلبه ای با استعداد باشد، به نظرم با ملاحظة دو کتاب، عمدة اصول را یاد می گیرد: یکی کفایه آخوند و دیگری دُرر الأصول مرحوم حاج شیخ، چون دو سبک اصول است. حج شیخ در دُرر الأصول از اصول استادش آسید محمد فشارکی استفاده کرده است و خودش هم ابتکاراتی دارد و کفایه هم سبک اصول مرحوم آخوند است. اگر این دو کتاب با دقت مطالعه شود، چندان نیازی به اصول دیگران که حشو و زوائد دارد، نخواهد بود.