الاثنين 10 ذوالحجة 1445 - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳


سابقه دینی زنجان و فضل آخوند میرزا قربانعلی


سابقه دینی زنجان و فضل آخوند میرزا قربانعلی

زنجان یک شهر دینی سابقه دار است و حوزه علمیه این شهر در سطح بالایی بوده است. اشخاص وقتی در قفقاز مراحل ابتدایی علوم دینی را پشت سر می گذاشتند به اردبیل می آمدند و در اردبیل یک مقداری که معلوماتشان تکمیل می شد به حوزه علمیه زنجان وارد می شدند.

مرحوم آسید یونس اردبیلی که جزء مراجع بوده مدتی در زنجان شاگرد آخوند ملاعلی بوده و آنجا تحصیل می کرده است. از زنجان بالاتر نجف و اصفهان بوده است. مرحوم شفتی و کرباسی در اصفهان بودند و در نجف هم طبقه صاحب جواهر رضوان الله علیهم حضور داشتند.

یکی از رفقای ما نوه آمیرزا علی اکبر اهری بودند. آمیرزا خودش را در ردیف آسید ابوالحسن و گاهی هم خودش را از او مقدم می دانسته است. نواده او می گفت که من با هر که بحث کردم خودم را برتر می دیدم به جز دو نفر، یکی در بحث با آقا حسین بروجردی که هیچ کدام نتوانستیم غلبه کنیم و دیگری در زنجان درس آخوند میرزا قربان علی رفتم و آنجا اشکال کردم. شاگردها به من گفتند شما برای چه اشکال می کنید؟ و آخوند میرزا قربانعلی به آنها گفت: چرا اعتراض می کنید و بعد از اینکه از اشکال من تمجید کرد پاسخی داد که من خودم خجالت کشیدم و تنها این شخص به من فائق آمد. آخوند میرزا قربانعلی در زمان مشروطه به نجف تبعید شدند و در آنجا دفن هستند.