الاثنين 15 مُحَرَّم 1446 - دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳


سعی در برآوردن حوائج مردم


سعی در برآوردن حوائج مردم

آقای آسید ابوالحسن اصفهانی ویژگی های ممتازی داشت، از جمله این که در قضاء حوائج مردم خیلی ساعی بود. شنیدم به کسی وعده داده بود پولی به او بدهد. همان موقعی که پسرش را کشته بودند و مشغول تشییع جنازه او بود، پول آن شخص را در جیبش گذاشته بود تا به او بدهد.

همچنین از خصوصیات مهم وی این بود که به هیچ کس – حتی به پسرانش – اجازه نمی داد نامه های اشخاص به وی را بخواند. گاهی اشخاص در نامه به ایشان اهانت می کردند یا تقاضایی مطرح می کردند، ایشان آن نامه ها را به شکلی محو می کرد تا اسرار اشخاص محفوظ بماند.