الجمعة 15 ذوالقعدة 1445 - جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳


شجاعت مدرس

مدرس را خودم درک نکردم؛ ولی با واسطه مطالبی درباره وی شنیده‌ام. از مرحوم والد شنیدم: مرحوم مدرس مجلس رفته بود و صحبت می‌کرد. این بیت معروف که درباره مرده‌هاست:

آنان که به صد زبان سخن می‌گفتند آیا چه شنیدند که خاموش شدند؟

مدرس درباره مخالفینش که ابتدا همراه وی بودند ولی بعداً به خاطر مطامع دنیوی برگشتند و خیلی هم نطاّقی می‌کردند، می‌گفت: «آنان که به صد زبان سخن می گفتند، آیا چه شنیدند، چه دیدند، چه گرفتند، چه خوردند که خاموش شدند؟!