السبت 10 شَوّال 1445 - شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳


شخصیت بزرگ و مدبّر

شخصیت بزرگ و مدبّر

مرحوم آسید صدر الدین صدر شخصیت بسیار بزرگی بود. اگر ایشان نبود، به حسب ظاهر حوزه علمیه قم نبود. ایشان تلاش کرد و آقای بروجردی را آورد و آقایان دیگر را در این جهت همراه کرد. وضع حوزه قم به گونه ای شده بود که رو به سقوط بود. آقای صدر نگران بود که مبادا زحمت علما در تأسیس و بقای حوزه قم، از بین برود. ایشان آدم مدبّری بود و این که به ذهنش آمد که آقای بروجردی را به قم بیاورد، نشانة تدبیر فوق العاده ایشان است.

بعد از آوردن آقای بروجردی هم، آقای صدر همه جور خضوع در برابر ایشان داشت و آقایان دیگر نیز در این جهت همراهی کردند.