الخميس 18 مُحَرَّم 1446 - پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳


شعر مرحوم صدر در سنگ قبر شریف حضرت رضا علیه السلام


شعر مرحوم صدر در سنگ قبر شریف حضرت رضا علیه السلام

سرودن ماده تاریخ وقایع نیز از هنرهای ایشان بود. گاهی در این شعرها ظرافتهایی را هم لحاظ می کردند. در زمان رضاشاه حرم حضرت رضا علیه السلام را تعمیر می کنند و سنگ قبر حضرت را نیز تعویض می کنند. رضاشاه دستور می دهد تا اسم او را هم بر روی سنگ بنویسند. مرحوم آقای صدر شعری می گوید که هم رضا شاه گمان کند که اسم او هم هست و هم اینکه اسم او نباشد. او این شعر را می گوید که ” الرضا قبره جددا” که هم می شود ” جُددا” خواند و هم ” جَددا”.