الاثنين 15 مُحَرَّم 1446 - دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳


شفای مرحوم شیخ عباس قمی با تبرّک به دست خط شهید ثانی


شفای مرحوم شیخ عباس قمی با تبرّک به دست خط شهید ثانی

آقا میرزا علی محدث زاده در دیداری که در منزل ایشان داشتیم می گفتند که پدرم مرحوم آشیخ عباس دائم الاشتغال بود و عارضه ای در انگشتش ایجاد شد که سه روز نمی توانست بنویسد و عبای او هم که به انگشتش می خورد دادش بلند می شد. یک نسخه کتاب که در پشت جلد آن خط شهید ثانی بود را آورد و انگشتش را به آن کشید شفا گرفت.