پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

بیانات


صفای باطن مرحوم صاحب جواهر


صفای باطن مرحوم صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر اعلی الله مقامه، دامادی به نام سید محمد هندی داشته که هم شاگرد و هم داماد ایشان بوده است اما در همان زمان حیات صاحب جواهر مقلّد مرحوم کاشف الغطاء بوده است و این نشان می دهد که از طرف صاحب جواهر برای او مانعی ایجاد نشده و در واقع یک نوع صفای نفس صاحب جواهر را نشان می دهد.