پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

بیانات


عبارت «مصباح الشریعه»


عبارت «مصباح الشریعه»

اوایلی که آقای بروجردی به قم تشریف آورده بود، برای بازدید از علما به منازلشان تشریف می برد. من جمله یک بار به منزل آقای خمینی تشریف آورد. من در آن جلسه بودم. آقای فقیه که به حاج داداش معروف بود، هم در آن جلسه بود. به تناسب عبارت «العبودیه جوهرهٌ کنهُها الربوبیه» مطرح شد. آقای بروجردی فرمود: این عبارت کجاست؟

آقای خمینی نخواست خودش مطرح کند لذا آرام به حاج داداش گفت: این عبارت در مصباح الشریعه است.

آقای حاج داداش به آقای بروجردی عرض کرد: آقا! در مصباح الشریعه است. آقای بروجردی فرمود: «مصباح الشریعه که از شیخ ابوالقاسم قشیری – رئیس متصوفه – است»!