الاثنين 10 ذوالحجة 1445 - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳


عبارت «مصباح الشریعة»


عبارت «مصباح الشریعة»

اوایلی که آقای بروجردی به قم تشریف آورده بود، برای بازدید از علما به منازلشان تشریف می برد. من جمله یک بار به منزل آقای خمینی تشریف آورد. من در آن جلسه بودم. آقای فقیه که به حاج داداش معروف بود، هم در آن جلسه بود. به تناسب عبارت «العبودیة جوهرةٌ کنهُها الربوبیة» مطرح شد. آقای بروجردی فرمود: این عبارت کجاست؟

آقای خمینی نخواست خودش مطرح کند لذا آرام به حاج داداش گفت: این عبارت در مصباح الشریعة است.

آقای حاج داداش به آقای بروجردی عرض کرد: آقا! در مصباح الشریعة است. آقای بروجردی فرمود: «مصباح الشریعة که از شیخ ابوالقاسم قشیری – رئیس متصوفه – است»!