الخميس 07 رَمَضان 1444 - پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲


عقل فوق العاده مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری

عقل فوق العاده مرحوم حاج شیخ عبدالکریم حائری

از آقای آمیرزا محمدحسین مسجد جامعی شنیدم: مرحوم آقای آسید محمد بهبهانی دربارة مرحوم آقای حاج شیخ فرمود: ایشان از نظر علمی در سطح خیلی بالا و ملّای خیلی مهمی بود و از علمش بالاتر تقوای او و از تقوایش بالاتر اخلاقش و از اخلاقش بالاتر عقلش بود!

این که مرحوم بهبهانی از عقل حاج شیخ اعجاب کرده، مهم است چون خود آقای بهبهانی عقل مجسّم بود و آنهایی که او را دیده بودند، تصدیق می کردند که در این جهت فوق العاده بود.

آقای خمینی هم از عقل مرحوم بهبهانی اعجاب می کرد.

قوام السلطنه و امثال او حریف بهبهانی نبودند، با این که آنها سیاستمداران درجه اوّل بودند.

مرحوم بهبهانی از جهت عقل، آقای حاج شیخ را قبول داشت و دربارة علّتش آقای حاج میرزا مهدی بروجردی می گفت: چون آقای حاج شیخ برای مشاوره مرحوم بهبهانی را می خواست و او برای مشورت به قم می آمد.