یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

بیانات


غرق در مطالعه


غرق در مطالعه

آقاى اُکتایى مدّتها مسؤول کتابخانه آستانه مشهد بود. از ایشان شنیدم یا از خود آشیخ آقا بزرگ شنیدم که آشیخ آقا بزرگ به کتابخانه آستان قدس مى‏ رفت و از اول وقت تا آخر وقت مشغول مطالعه بود و متوجه نبود که وقت تعطیلى کتابخانه چه وقتی است؟

آقای اکتایى و دیگران تعجّب مى ‏کردند و تأدّب مى ‏کردند و به ایشان نمى‏ گفتند که وقت تمام شده است. آشیخ آقابزرگ بعداً متوجه مى ‏شود که وقت مى ‏گذرد و آنها رعایت مى ‏کنند، لذا خواهش کرده بود که شما پایان وقت را به من اعلام کنید.