الخميس 18 مُحَرَّم 1446 - پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳


فرزندم را بزرگ داشتی …!

فرزندم را بزرگ داشتی …!

آیت الله شیخ علی اکبر نهاوندی (متوفای دوم جمادی الأولی1369ق) به تقدّس و تقوا خیلی معروف بود. ایشان در مشهد ساکن بود و در مسجد گوهرشاد نماز می خواند. شاید بتوان گفت که نماز وی از نظر عظمت و کثرت جمعیت در ایران اوّل بود. تا آخر شبستان پر از جمعیت می شد. چنین جمعیتی در هیچ جای دیگر نبود.

ایشان از نظر سنی از آیت الله بروجردی خیلی بزرگ تر بود. وقتی آیت الله بروجردی به مشهد مشرف می شود، حاج شیخ علی اکبر جای نماز جماعت خود را به آقای بروجردی واگذار می کند. همه ائمه جماعات مسجد گوهرشاد ـ به جز یک نفر ـ نمازهایشان را تعطیل می کنند.

تمام مدتی که آقای بروجردی در مشهد بود، آقای حاج میرزا احمد کفایی ـ که شخص اول مشهد از نظر ریاست و رئیس روحانیون آنجا بود ـ و آقای حاج شیخ علی اکبر ـ که شخص اول مشهد از نظر وجهه مردمی و تقوا بود ـ در یمین و یسار آقای بروجردی به ایشان اقتدا می کردند و ملازم نماز وی بودند.

وقتی حاج شیخ علی اکبر نهاوندی به عتبات و نجف می رود، آیت الله سیدابوالحسن اصفهانی که مرجع کل شیعه بود، جای نمازش را به حاج شیخ علی اکبر تفویض می کند و ایشان به جای آسیدابوالحسن اصفهانی نماز می خواند. خیلی ها از حاج شیخ علی اکبر نقل کرده اند که گفته بود: در همان وقت صدایی شنیدم که :« عَظَّمْتَ وَلَدی عَظَّمتُکَ»؛ یعنی برای اینکه در مشهد آیت الله بروجردی را تعظیم کردی، ما هم در نجف تو را تعظیم کردیم.