دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

بیانات


کمتر از جمهورى اسلامى نبود


کمتر از جمهورى اسلامى نبود

شنیدم از آقاى خمینى پرسیده بودند: شما جمهورى اسلامى تشکیل دادید، چرا استاد شما آقاى حاج شیخ در این فکرها نبود؟ آقاى خمینى فرموده بود: در دوره رضاخان در قم حوزه علمیه تشکیل دادن کمتر از تشکیل جمهورى اسلامى نبود.

در دوره‏اى که رضاخان همه مظاهر دین را نابود مى ‏کرد، حاج شیخ در کنار مرکز دولت، متّصل به تهران، حوزه علمیه تشکیل داد. حاج شیخ دارای کرامات اخلاقى بود که توانست چنین حوزه‏اى برپاکند .

نحوه سلوک حاج شیخ با دیگران و بى‏هوایى و بى ‏اعتنایى‏ اش به دنیا ممتاز بود. رضوان الله علیه .