الاثنين 05 شَوّال 1445 - دوشنبه ۲۷ فروردین ۱۴۰۳


مذاق امام فهمى


مذاق امام فهمى

حدس مى ‏زنم آقاى آسيد ابوالحسن از نظر فهم روايت بر آقاى نائينى مقدم باشد. خود آسيد ابوالحسن هم همين عقيده را داشته است. آقاى حاج فقيهى به تناسب قضيه‏ اى از آسيد ابوالحسن نقل مى‏ كرد كه ايشان مى‏ گفته: «اجتهاد، مذاقِ امام فهمى است» . ايشان در اين جهت خودش را مقدّم مى ‏دانسته و به نظر من هم مقدّم بوده است.

آسيد محمود شاهرودى شاگرد نائينى بود و به آسيد ابوالحسن اتّصال نداشت. از آقاى آسيد محمد شاهرودى، فرزند آسيد محمود شاهرودى، پرسيدم: پدر شما راجع به آسيد ابوالحسن و آقاى نائينى چه مى‏ گفت؟ او گفت: پدرم مى‏ گفت: از نظر قواعد آقاى نائينى، مقدم است و از نظر فهم روايات، آقاى آسيد ابوالحسن .

آسيد ابوالحسن اجتهاد را «مذاق امام‏ فهمى» مى ‏دانست و در فهم روايات، ذهن عرفى مستقيمى داشت و از اين جهت بر آقاى نائينى مقدّم بود.

بسیاری از بحثهای رایج، لفاظی است و از فطريات اوليه یا متّخذ از روايات نيست. ملاك در فقاهت، توجه به فطریات و فهم درست روايات است و آسيد ابوالحسن در اين جهت مقدّم بود.