الاثنين 15 مُحَرَّم 1446 - دوشنبه ۰۱ مرداد ۱۴۰۳


مضرّ بودن فلسفه در فهم فقه


مضرّ بودن فلسفه در فهم فقه

نه تنها میرزا مهدی اصفهانی و سید موسی زرآبادی بلکه امثال آقای خمینی که فلسفه را قبول داشتند، فلسفه را برای فهم فقه مضرّ می دانستند. عقیده اینجانب نیز همین است. مرحوم والد که با آقای خمینی هم بحث بود، می گفت که آقای خمینی فلسفه را در فقه و امثال اینها داخل نمی کرد و با مسائل، خیلی عرفی برخورد می کرد.

فلسفه ممکن است در کلام و برخی جاهای دیگر نافع باشد، لکن در باب فقه اگر مضرّ نباشد، نافع نیست. با مباحث فلسفی آشنا شوید ولی در فقه دخالت ندهید.