سه شنبه ۳۰ شهریور ۱۴۰۰

بیانات


مواظب در گفتار


مواظب در گفتار

از ویژگی هاى اخلاقى آخوند ملا على معصومی مواظبت در گفتار بود. گاهى اشخاصى درباره ایشان کوتاهى مى ‏کردند، ولى مى‏دیدیم که ایشان در گفتار بسیار مواظب است که سخنى ناشایست درباره آنها نگوید. کاملاً حفظ العیب مى ‏کرد. ایشان، هم زبان خود را مالک بود و هم عمل خود را. رضوان الله علیه