دوشنبه ۰۵ مهر ۱۴۰۰

حج


وقوف عرفات- مباحث مقدمی و احرام یوم الترویه