پنجشنبه ۰۹ تیر ۱۴۰۱


وقوف عرفات- مباحث مقدمی و احرام یوم الترویه