الخميس 07 رَمَضان 1444 - پنجشنبه ۱۰ فروردین ۱۴۰۲


وقوف عرفات- مباحث مقدمی و احرام یوم الترویه