الاربعاء 17 مُحَرَّم 1446 - چهارشنبه ۰۳ مرداد ۱۴۰۳


پرداخت شهریه پس از وفات مرحوم حاج شیخ

پرداخت شهریه پس از وفات مرحوم حاج شیخ

بعد از وفات مرحوم آقای حاج شیخ عبدالکریم حائری مدّتی به احترام وی شهریه به نام ایشان پرداخت می شد به این صورت که وجوه همة آقایان به منزل آقای حاج شیخ می آمد و در آنجا تقسیم می شد تا به نام هیچ یک از آقایان نباشد. البته حاج آقای والد اطّلاع داشت چه سهمی از وجوه؛ متعلّق به هر یک از آقایان است. همین قضیة سهم هر یک از آقایان از وجوه، منشأ اختلافی در میان اصحاب آقایان شده بود.

حاج آقای والد وقتی دید که این کار خوب منتهی به چنین مشکلی شده است، پیشنهاد داد همان گونه که در نجف آقایان جداگانه وجوه خود را تقسیم می کنند، آقایان قم نیز جداگانه وجوه متعلّق به خد را تقسیم کنند تا چنین مسائلی ناخوشایندی مطرح نشد. آقایان بعداً جداگانه تقسیم کردند.

خداوند همة آن بزرگواران را غریق رحمت کند. همه آنها انسان های صالحی بودند.

مرحوم والد می فرمود: اینها آدم های صالح و دور از هوایی بودند. با این که من آقای حجّت را بر آقای صدر و آقای خوانساری ترجیح داده بودم و آنها خودشان را کمتر از آقای حجّت نمی دانستند، رفاقت شان با من هیچ فرقی نکرد.