الثلاثاء 11 ذوالحجة 1445 - سه شنبه ۲۹ خرداد ۱۴۰۳


چگونگی خطاب قرار دادن حضرت محمد(صلی الله علیه و آله و سلم)

دیدگاه آیت الله العظمی شبیری درباره

چگونگی خطاب قرار دادن حضرت محمد(ص)

آیت الله العظمی شبیری زنجانی در نشت علمی دفتر خود توصیه فرمودند:

نسبت به بیان عنوان حضرت محمد مصطفی صل الله علیه و آله دقت کنند.

این مرجع تقلید عالی قدر با اشاره به دقت آیت الله صدر در این موضوع توضیح دادند: حاج آقا رضا صدر می فرمودند برای نام بردن از حضرت محمد صل الله علیه و آله از عنوان “پیامبر اسلام” استفاده نکنید، مـسیحیان از این عـنوان بـرای آن حـضرت استـفاده می کنند.

ایـشان دربـاره عـلت ایـنگونه نـام بـردن مـسیحیان از حـضرت مـحمد صـل الله علیه و آله از قول آیت الله صدر ادامه دادند:

آنها چـون حـضرت محمد – صـل الله علیه و آله – را قـبول ندارند از عـنوان”پـیامبر اسلام” استفاده می کنند؛ اما ما وقتی می خواهیم شهادت بدهیم استفاده از این عنوان کفایت نمی کند.

آیت الله العظمی شبیری افزودند:مناسب است که مسلمانان برای نامبـردن از آن حـضرت از عباراتهایی مانند “خـاتم النبیاء” یا ” پیامبر خاتم” یا ” رسول اکرم” یا ” رسول الله ” و یا عناوینی مانند این موارد استفاده کنند.