یکشنبه ۲۸ شهریور ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی


گزیده الکلام…؛قانون نظام وظیفه در قم


قانون نظام وظیفه در قم

شاه خودش به مرحوم آیت اللّه‏ آقاى حاج شیخ عبدالکریم حائرى صریحا قول داده بود که از قم و نواحى، تا پانزده سال نظام اجبارى نگیرند؛ ولى دو سال نگذشته بود که از نواحى قم گرفتند، به ادّعاء این که مورد استثناء، خود قم است نه نواحى آن. بعد از یک سال دیگر، از محله ابرقو که عبارت باشد از طرف شرقى شهر قم گرفتند و گفتند مراد از قم، طرف غربى رودخانه است؛ و امّا طرف شرقى شهر، داخل قم نیست. بعد از دو سال دیگر، آمد از خود قم، نظام اجبارى پنج سال را یک بار گرفتند. شاهى، با افسر و اورنگ و جیقه نیست؛ چنان که خواجه هم گفته:

نه هر که طرف کله کج نهاد و تند نشست کلاه دارى و آئین سرورى داند

کلاه دارى و آئین سرورى، بسط عدل و نشر امان و نگهدارى ضعفاء از جور اقویا و حفظ ناموس آن هاست، نه اینکه دندان طمع تیز کرده، گوشت و پوست و رگ و استخوان و خون مردم را تا قطره آخر فرو برند؛ خصوصا چند نفر امثال خود درنده را نیز مسلط نموده باشد که هر کدام در جاى خود، گرگى باشند آدمى‏خوار؛ چنان که درباره آن ها گفته‏اند که:

بشر بودند این ها یا درنده که بلعیدند ما را زنده زنده