شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی


گزیده الکلام …؛ آیینه نگریستن محمود غزنوى

آیینه نگریستن محمود غزنوى

سلطان محمود غزنوى صورتى زشت و سیرت نیکو داشت. روزى در آیینه نگریست و کراهت منظر خویش را دید؛ بى‏نهایت متألم گردید. وى را وزیرى عدیم النظیر بود. به فراست دریافت پرسید: سبب اندوه و ملالت خاطر چیست؟ فرمود: گویند دیدن روى پادشاهان، نور بصر افزاید؛ اکنون این شکل و شمایل که مرا است عجب که دیدنش بیننده را کور نمى‏سازد! وزیر گفت: صورتِ تو را هزاران یکى نبیند ولى سیرتت همگان را شامل است. تو به سیرتِ پسندیده اقدام نما تا محبوب دلها باشى.