الخميس 18 مُحَرَّم 1446 - پنجشنبه ۰۴ مرداد ۱۴۰۳


گزیده الکلام …؛ اتصال قضایای خواب به عالم بیداری


اتصال قضایای خواب به عالم بیداری

بعضى از قضاياى خواب، رشته‏اش متّصل به عالم بيدارى مى‏گردد كه يكى، متمّم آن ديگرى مى‏شود؛ چنان كه بعضى از آن ها، در سابق نيز گذشته است.

از آن جمله، خوابى بود كه مرحوم آقا شيخ محمّد حسين كاظمينى ديده بود. قصه او را آقاى حاجى ميرزا عبداللّه طهرانى، از مرحوم آقاى شيخ الشريعه اصفهانى نقل كرد كه آن مرحوم فرمود:

من در منزل، مشغول مطالعه بودم. در اين اثنا، به كتابى احتياج پيدا كردم. پا شدم، در ميان كتاب ها، به جست‏وجوى آن برخاستم. در اين حال، خاطرم افتاد كه آن، در پيش آقا شيخ محمّدحسين كاظمينى است. پس، به قصد منزل او، از خانه بيرون آمدم. در اثناى راه، ملتفت شدم كه هنوز زود است؛ شايد او از سرداب به بالا نيامده باشد. رفتم، چند دقيقه سر قبر مرحوم شيخ خضر نشسته، قرآن خواندم تا اينكه وقت شد؛ آن گاه رفتم. همين كه درِ خانه او را زدم، ديدم او بيرون آمد با همان كتاب كه من مى‏خواستم. گفتم: عجب، من مخصوصاً براى همين كتاب مى‏آمدم. گفت: من حالا شيخ خضر را در خواب ديدم كه به من فرمود: شيخ الشريعه براى فلان كتاب مى‏آيد. برخيز، پيدا كن و به او بده. گفت: من از خواب بيدار شده، ياد اين كتاب افتادم. برخاستم، پيدايش كردم. همين كه پيدا كردم، در زده شد. من نيز به همين حال كه كتاب در دستم بود، بيرون آمدم، ديدم كه شماييد.