پنجشنبه ۰۱ مهر ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی


گزیده الکلام …؛ سبب ‏سازى خداوند


سبب‏ سازى خداوند

دویّمى را آقاى آقا سیّد محمّدتقى خوانسارى، از مرحوم آیت اللّه آقاى حاج شیخ عبدالکریم حائرى یزدى نقل کرد که:

در یزد، چارسوقى بود پر از جمعیّت که همواره عابرین را از کثرت، شانه به شانه متّصل مى‏شد. یک روزى، استر چموشى از دست صاحبش رها شد؛ جفتک‏زنان وارد زیر این طاق شده، به جفتک زدن و لگد پرانى آغاز نموده، تمامى جمعیّت چارسوق را پراکنده کرد و خودش هم در رفت. همین‏که زیر طاق از جمعیّت خالى شد، یک‏دفعه طاق فرود آمد؛ مثل اینکه خداوند این استر را مأمور کرده بود که جمعیّت را از زیر طاق متفرّق کند.