السبت 10 شَوّال 1445 - شنبه ۰۱ اردیبهشت ۱۴۰۳


گزیده الکلام…؛ شیخ طبرسی و نجات از مرگ


شیخ طبرسی و نجات از مرگ

درباره طبرسى صاحب مجمع البيان نيز نوشته ‏اند كه او نيز بى‏هوش شده بود و به گمان مرگ، دفنش كرده ‏اند. پس، در قبرش، به هوش آمده و ملتفت شده كه در گلوى مرگ گير كرده. نذر كرده بود كه اگر از اين ورطه نجات يابد، تفسيرى به كلام اللّه بنويسد. از قضا، توفيق الهى، نبّاشى را رهنمون كرد كه براى اخذ كفن، قبر او را شكافت. خواست كفن از تن او بربايد، دست نبّاش را گرفت. نبّاش وحشت كرده، گفت: مترس، من نمرده بودم، اشتباها مرا دفن كرده‏ اند. خداوند تو را وسيله نجات من قرار داد.

پس نبّاش، او را به خانه خود آورده، به كسان وى خبر كرد و خودش هم به وسيله وى كه از اين كار زشت توبه كرد نجات يافت.

غلام پُست، آن هنگام كه امانات پستى را به وسيله اسب، حمل و نقل مى‏ كردند، اسب‏هاى پست را مى ‏رانده؛ از قضا، به نائين كه مى‏رسد، مى‏بيند در كنار آن، يك جانورى با جانور ديگر به هم افتاده، جنگ مى‏ كنند. دقّت كرده، ديده بود كه يكى، انسان است. او هم در اين اثنا، اين را به فريادش خواسته بود. پس، غلام پست، پياده شده، كمك كرده بود، با هم آن جانور را دفع نموده بودند. معلوم شد كه او يكى از اهل نائین بوده كه او را نيز به اشتباه مرگ، دفنش كرده ‏اند. خداوند، به وسيله اين جانور كه قبر را شكافته بود، او را از قبر و به وسيله غلام پست، از جانور نجات داد.