سه شنبه ۰۶ مهر ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی


گزیده الکلام …؛ مقصود از سفارش زیاد به یادآوری مرگ


مقصود از سفارش زیاد به یادآوری مرگ

[در] کلمات بزرگان، سفارش به یاد مرگ زیاد دیده مى‏ شود. منظور از آن، وادار کردن مردم است بر پارسایى و نیکوکارى که حرص به جمع کردن مال نداشته باشند، نه بر اعتزال و گوشه‏ گیرى؛ براى اینکه انبیا و پیشوایان دین، خودشان کسب و کار نداشتند؛ کار مى ‏کردند و مردم را نیز تشویق بر آن مى‏ نمودند و از اعتزال و رهبانیّت منع مى ‏فرمودند. لازمه این، این است که از اعتزال بگذرند؛ ولکن به حرص نرسند، بلکه خیمه و خرگاه خود را بین اعتزال و حرص برپا کنند؛ چون آبادى هر دو جهان، بسته بر آن است؛ والّا، حرص براى انسان، آن جهان را خراب مى‏کند و اعتزال، این جهان را؛ ولى حفظ حال وسط، تأمین معاش و معاد ـ هر دو را ـ مى ‏کند.