جمعه ۰۲ مهر ۱۴۰۰

از مرحوم آیت الله سید احمد زنجانی


گزیده” الکلام” …حکایت عدى با معاویه


حکایت عدى با معاویه

از جمله جواب‏هاى دندان‏شکن جوابى بود که عدى بن حاتم طائى به معاویه داد. چون معاویه روزى از حال پسران او طریف و طرافه و طرفه پرسید او گفت: آنها در رکاب حضرت على بن ابى طالب شهید شدند. معاویه گفت: على با تو از در انصاف نیامد؛ زیرا که پسرهاى تو را در معرکه نبرد به جلو انداخت، اما پسرهاى خود را نگاه داشت. گفت: من نیز با او انصاف ننمودم؛ براى اینکه او مقتول شد و من ماندم.[1]


[1] ؟؟؟؟