شنبه ۰۳ مهر ۱۴۰۰

دسته‌بندی نشده


یییییییییی

زمان

مکان

مسجد بماند، اعتکافش صحیح نیست.

اعتبار نیّت انجام عبادت در هنگام نیّت اعتکاف

س1. ­­­آیا در هنگام نیّت اعتکاف، نیّت انجام عبادت هم لازم است؟

ج: لازم نیست.

تغییر نیّت اعتکاف

س2. آیا در میان اعتکاف می‌توانیم نیتمان را برای شخص دیگری تغییر دهیم یا بالعکس؟

ج: خیر، جایز نیست.

اشتباه در نیّت

س3. اگر براى اعتکاف وجوبى، از روى اشتباه نیّت استحبابى کند یا بالعکس، تکلیف چیست؟

ج. اگر به نیّت اعتکاف، انجام وظیفه فعلیه را انشاء کرده باشد و اشتباهاً بر اعتکاف استحبابی یا وجوبی تطبیق کرده باشد، صحیح است .

خواب ماندن از نیّت اعتکاف

س4. اوّلِ شب برای اعتکاف به مسجد رفتیم اما شب خوابم برد و تا صبح بیدار نشدم، آیا نیّت اعتکافم صحیح است؟

ج: اگر از شما سوال می کردند برای چه در مسجد مانده اید؟ می دانستید برای چه مانده اید، کافی است. بلکه اگر برای اعتکاف تصمیم گرفته باشید و بعداً هیچ متوجه نباشید، بعید نیست این هم کفایت کند.

نیّت روز سوم

س5. آیا در اعتکاف مستحبی باید روز سوم را قصد وجوب کرد؟

ج: لازم نیست.

نیّت استحباب با وجود قضای اعتکاف

س6. کسى که قضاى اعتکاف به عهده دارد، اگر نیّت اعتکاف مستحبى کرده باشد، آیا اعتکافش صحیح است؟

ج: بله، صحیح است.

نیّت قضای اعتکاف نذری

س7. آیا کسی در روز سوم اعتکاف واجب (که براساس نذر بوده) عمداً اعتکاف را فاسد کند، باید اعتکاف قضا را با چه نیتی انجام دهد؟ (نیت نذر یا نیت افساد؟) اصلاً در این صورت یک اعتکاف باید قضا کند یا دو اعتکاف؟

ج: به طور کلی، در جایی که اعتکاف واجب شده است (به جهت عهد، قسم یا نذر معین یا روز سوم)، اگر بدون عذر، اعتکاف را فاسد کند باید آن را قضا کند.

در نذر معیّن، اگر بدون عذر اعتکاف را باطل کند، باید کفّاره ابطال نذر را هم – علاوه بر قضای اعتکاف به جهت افساد- بدهد، ولی قضای اعتکاف به جهت نذر، لازم نیست.

در نذر غیر معین، اگر اعتکاف را باطل کند، باید دوباره معتکف شود و به نذرش عمل کند، ولی کفاره ابطال نذر بر وی ثابت نیست، و اگر در روز سوم، اعتکاف را باطل کند، به جهت وجوب اعتکاف، باید اعتکاف را قضا کند.

شرط ضمن نیّت اعتکاف

س8. منظور از شرط ضمن نیّت اعتکاف چیست؟آیا لازم است معتکف این شرط را به زبان آورد؟

ج: معتکف از اوّل مى‌تواند شرط کند که در صورت پیش آمدن چیزی که مجوّز خروج از مسجد است، از اعتکاف خارج شود. و باید این شرط را به زبان بیاورد و صرف التزام قلبی کفایت نمی‌کند.

شرط خروج از مسجد بدون عذر

س9. آیا می توان در آغاز اعتکاف با خود شرط کنیم که هر موقع دلمان خواست از اعتکاف خارج شویم، حتّی بدون عذر و حتّی در روز سوم؟

ج: صحیح نیست.

شرط کردن در اعتکاف نذری

س10. اگر کسی نذر کند که امسال معتکف گردد، آیا قبل از شروع اعتکاف می‌تواند نیّتش را برگرداند که اگر عارضی پیش آمد از اعتکاف خارج شود؟

ج: اگر نذرش معین بوده نمی‌تواند چنین شرطی کند، ولی اگر زمان عمل به نذرش موسّع بوده، در هنگام معتکف شدن می‌تواند چنین شرطی کند، منتها اگر از اعتکاف خارج شود باید قبل از گذشتن زمان امکان عمل به نذر، بار دیگر معتکف شود.

نیّت اعتکاف برای کسی که می داند مضطر به خروج خواهد بود

س11. کسی که قبل از اعتکاف می داند که در ایّام اعتکاف در حدّ یک الی دو ساعت برای امتحان باید از اعتکاف خارج شود، آیا از اوّل می‌تواند نیّت اعتکاف کند یا خیر؟ آیا چنین اعتکافی صحیح است یا خیر؟

ج: بله، ظاهراً اعتکاف او صحیح است.

اعتکاف در مسجد الحرام با انجام اعمال عمره

س12. شخصی قصد اعتکاف در مسجد الحرام را دارد. آیا می‌تواند قبل از اذان صبح،‌ مُحْرِم شود و بقیه‌ی اعمال را در حال اعتکاف، انجام دهد در حالی که می داند برای انجام سعی باید به مسعی که مسجد نیست برود؟

ج: اگر تأخیر انداختن سعی به بعد از اعتکاف و ماندن در احرام برایش مشقت داشته باشد- به طوری که در نزد عرف خروج از مسجد لازم باشد- اشکال ندارد.

گرفتن روزه قضا در اعتکاف

س13. کسی که روزه ی قضا دارد، اگر به اعتکاف برود باید نیّت روزه قضا کند یا روزه ماه رجب؟

ج: باید نیّت روزه قضا کند.

قضای اعتکاف ماه مبارک رمضان

س14. آیا قضای اعتکاف ماه مبارک مشروع است؟ سایر ایام چطور؟

ج: در خصوص ماه رمضان دلیل داریم. ولی دلیل عام برای قضای سایر ایّام سال وجود ندارد.

اعتکاف غیر بالغ

س15. آیا اعتکاف غیر بالغ صحیح است؟

ج: اعتکاف ممیّز صحیح است.

اعتکاف فرزند نابالغ با نهی پدر

س16. اگر پدری فرزند نابالغ خود را از رفتن به اعتکاف نهی کند، آیا اعتکاف فرزند با عدم رضایت پدر صحیح است؟

ج: صحیح است مگر پدر به جهت تربیت فرزند او را نهی کرده باشد که در این صورت بنابر احتیاط، اعتکافش صحیح نیست.

وظیفه پدر در مورد محرمات اعتکاف صبیّ

س17. پدری که فرزند نابالغ خود را به اعتکاف می برد و او را نیز معتکف می کند، باید او را از انجام محرمات اعتکاف باز دارد؟

ج: خیر؛ لازم نیست.

نیابت اعتکاف و اهدای ثواب آن
اهداء ثواب اعتکاف

س18. آیا می‌توانیم ثواب اعتکاف خود را به چند نفر اهداء کنیم؟ آیا مرده و زنده فرقی می کند یا خیر؟