الاثنين 11 ذوالقعدة 1445 - دوشنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۴۰۳

تم پیشفرض

غسل جنابت زن در ایام عادت
پرسش

اگر زن بعد از نزديكى حيض شود، آيا غسل جنابت از او در ایام عادت ماهانه صحيح است؟

پاسخ

غسل جنابت در حال حیض بنابر احتیاط صحیح نیست و از آنجا که انجام آن واجب نیست می تواند تا پایان عادت ماهانه صبر کند.

غسل نفاس پس از سقط جنین
پرسش

زنی که بچه سقط کرده ، وظیفه اش از لحاظ غسل نفاس چیست ؟

پاسخ

اگر به این سقط، زاییدن گفته شود نفساء به حساب می آید بنابراین صاحب عادت عددیه به اندازۀ عدد روزهای عادت، خون را نفاس قرار دهد و صاحب عادت وقتیه و مضطربه ده شبانه روز را نفاس قرار میدهد و بعد از ایام نفاس تا ده شبانه روز استحاضه است و بعد از آن صاحب عادت وقتیه خونی را که در ایام عادت میبیند یا شروعش یکی دو روز جلوتر است، حیض و بقیه را استحاضه قرار دهد و سایر اقسام عادت، خون دارای نشانۀ حیض را حیض قرار میدهند و غیر آن، استحاضه است.

قضای نماز آیات برای معذور
پرسش

اگر خانمی در هنگام وقوع زلزله، عذر شرعی داشته باشد؛ بعد از پاک شدن باید نماز آیاتش را بخواند؟

پاسخ

بله، لازم است.

نماز خواندن مستحاضه بدون انجام وظایف مربوطه
پرسش

در گذشته برخی از مسائل مستحاضه را نمی دانستم و بدون رعایت احکام آن، نماز خوانده ام. تکلیفم در مورد آن نمازها چیست؟

پاسخ

مستحاضه ای که نمازهایش را بدون عمل نمودن به وظیفه خود بجا آورده، باید آنها را قضا نماید.

لکه بینی پیش از عادت
پرسش

خانمی به خاطر بیماری 1تا3روز (در هرماه متفاوت است) پیش از خون حیض، لکه بینی دارد. وظیفه وی در این چند روز چیست؟

پاسخ

اگر به صفت حیض باشد یا شروعش یکی دو روز پیش از وقت حیض باشد (هرچند واجد صفات حیض نباشد) حیض است و در این فرض اگر دو ماه پی‌درپی عادت وی به یک میزان جلوتر بیفتد، عادت او همان می‌شود و خونی که یکی دو روز پیش از آن می‌بیند، حیض است اگرچه صفات حیض را نداشته باشد.

پاک شدن زن از عادت بعد از نیمه شب و خواندن نماز مغرب و عشا
پرسش

آیا خواندن نماز مغرب و عشا برای زنی که بعد از نیمه شب از عادت پاک شده، واجب است؟

پاسخ

باید نماز مغرب و عشا هر دو را بخواند.

احتمال پاک شدن از عادت قبل از طلوع فجر
پرسش

خانمی که عادت بوده، صبح متوجه می‌شود که از خون حیض پاک‌شده است و احتمال می‌دهد قبل از طلوع فجر پاک ‌شده باشد؛ آیا روزه‌اش صحیح است ؟

پاسخ

روزه‌اش باطل است و باید قضا کند.

تلاوت قرآن در ایام عادت
پرسش

آیا زن می تواند در ایام عادت و عذر شرعی قرآن بخواند؟

پاسخ

خواندن آیاتی که سجده واجب دارند، همچنین بنابر احتیاط خواندن آیات دیگر سوره های سجده دار برای حائض جایز نیست، امّا خواندن سوره هایی که سجده واجب ندارد، برای حائض مکروه است.

یائسگی در زنان به استناد آزمایشات پزشکی
پرسش

با توجه به اینکه سن یائسگی زنان اتمام 50 سال قمری است، آیا زن می تواند در سن پایین تر با استناد به آزمایشات پزشکی خود را یائسه بداند؟

پاسخ

خیر

عادت شدن در بیش از پنجاه سالگی
پرسش

خانمی که به پنجاه سال قمری رسیده ولی همچنان عادت ماهانه می شود باید خود را یائسه حساب کند و اعمال مستحاضه را انجام دهد؟

پاسخ

از آنجا که بانوان در مناطقی مثل ایران و عراق به قرشیه نبودن خود اطمینان ندارند، تا شصت سالگی خون دارای شرایط حیض را حیض قرار دهند.