الجمعة 15 ذوالقعدة 1445 - جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

تم پیشفرض

زکات فطره مهمان
پرسش

زکات فطره افرادی که در شب عید فطر مهمان دیگری هستند، برعهده چه کسی است؟ اگر قبل از غروب آفتاب شب عید منزل میزبان را ترک کنند و پس از اذان مغرب برگردند؛ چطور؟ اگر با غذایی که با خود آورده اند، افطار کنند چه صورت دارد؟

پاسخ

در تمام موارد چنانچه بدون قید، نانخورِ میزبان محسوب شوند، پرداخت زکات فطره بر میزبان لازم است و در این صورت بیرون رفتن آنان هنگام غروب آفتاب و تناول از غذای خود تأثیری ندارد. اما اگر تنها در آن شب نانخور وی شمرده شوند، کفایت نمی کند؛ البته در صدق نانخور، لازم نیست از شبهای قبل مهمان وی باشند بلکه همین که قصد داشته باشند مدتی بعد از این هم نزد وی بمانند، بعید نیست نانخور صادق باشد. درهرصورت اگر یکی از آن دو با اجازۀ دیگری، زکات فطره را به نیت کسی که واقعاً زکات فطره به گردن او است بدهد، کافی است.

پرداخت زکات فطره به سید فقیر
پرسش

شخصی خودش سیّد است اما همسرش و همچنین مادرش -که نان‌خور اوست- سیّده نیستند. آیا وی زکات فطره آنان را می‌تواند به سید فقیر بدهد؟ بر عکس چطور یعنی اگر شخصی خودش سیّد نباشد، اما همسرش سیّده باشد می‌تواند از زکات فطره به مقدار یک صاع به سید فقیر بدهد؟

پاسخ

الف) می‌تواند به سیّد هم بپردازد. ب) خیر، نمی‌تواند.

پرداخت زکات فطره قبل از شب عید
پرسش

غروب یکشنبه به گمان این‌که شب عید فطر است، زکات فطره را پرداخت کردم. حال که امروز دوشنبه آخر ماه رمضان بود، آیا باید دوباره شب عید، فطریه کنار بگذارم؟

پاسخ

خیر؛ کفایت می‌کند.

مکان پرداخت فطریه
پرسش

اگر شخصی در یک شهر و اهل و عیالش در شهر دیگر باشند، زکات فطره را باید در کدام شهر بپردازد؟

پاسخ

پرداختن زکات فطره در شهر خاصی لازم نیست.

واریز مبلغ فطریه به حساب فقیر
پرسش

آیا می توانیم مبلغ زکات فطره را از طریق سیستم الکترونیکی، به شماره حساب فقیری که می شناسیم، واریز کنیم؟ و آیا اگر نیت کنیم که از حساب بانکی خودمان مبلغی به عنوان فطریه باشد، کافی است؟

پاسخ

مانعی ندارد اما صِرف نیت فطریه بودن مبلغی از حساب بانکی، کفایت نمی کند. درباره واریز زکات فطره به حساب دیگری، اگر زکات فطره کنار گذاشته شده باشد باید به وکالت از فقیر، زکات فطره را قبض کند و سپس به جای آن به حسابش واریز کند و اگر کنار نمی گذارد، چنانچه نماز عید فطر می خواند باید فطره را پیش از نماز عید واریز کند و اگر نماز عید نمی خواند، تا غروب عید واریز نماید.

تصرف در زکات فطره ی جداشده
پرسش

اگر شخص، زکات فطره خود را کنار بگذارد، آیا قبل از رساندن آن به دست فقیر می تواند در آن تصرّف کرده و بعداً جایگزین نماید؟

پاسخ

جایز نیست.

زکات فطرۀ میهمان شب عید
پرسش

زکات فطره افرادی که در شب عید فطر مهمان دیگری هستند، برعهده چه کسی است؟ اگر قبل از غروب آفتاب شب عید، منزل میزبان را ترک کنند و پس از اذان مغرب برگردند؛ چطور؟

پاسخ

چنانچه بدون قید، نانخورِ میزبان محسوب شوند، پرداخت زکات فطره بر میزبان لازم است و در این صورت بیرون رفتن آنان هنگام غروب آفتاب و یا تناول از غذای خود تأثیری ندارد. اما اگر تنها در آن شب نانخور وی شمرده شوند، کفایت نمی کند. البته در صدق نانخور، لازم نیست از شب‌های قبل مهمان وی باشند بلکه همین که قصد داشته باشند مدتی بعد از این هم نزد وی بمانند، بعید نیست نانخور صادق باشد.

زمان ادای فطریه
پرسش

تا چه زمانی بعد از پایان ماه مبارک رمضان می توان فطریه داد؟

پاسخ

کسی که نماز عید فطر می خواند باید فطره را پیش از نماز عید بدهد یا جدا کند ولی اگر نماز عید نمی خواند، در روز عید فطر زکات فطره را بدهد یا کنار بگذارد.

تعارض نظر مرجع تقلید میزبان ومهمان در پرداخت زکات فطره
پرسش

اگر میزبان،زکات فطریه ی میهمان را بر عهده خود بداند ومیهمان طبق نظر مرجع تقلیدش،خود را موظّف به پرداخت فطریه بداند، تکلیف چیست؟

پاسخ

اگر یکى از آن دو با اجازه دیگرى زکات فطره را به نیت کسى که واقعاً زکات فطره به گردن او است بدهد،کافى است.

فطریه میهمانى که وقت مغرب منزل میزبان راترک کند
پرسش

میهمانی که قبل ازغروب آفتاب شب عید منزل میزبانش را ترک کند و پس از اذان مغرب برگردد باید فطریه خود را بپردازد یا بر عهده میزبان اوست؟

پاسخ

در صورتی‌که نان خور او محسوب شود پرداخت زکات فطره بر میزبان لازم است و بیرون رفتن میهمان هنگام غروب آفتاب تاثیری در این امر ندارد.