دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

سوالات شرعی

عدالت شهود طلاق
پرسش

معیار عدالت شهود طلاق چیست و این عدالت باید نزد چه کسی ثابت باشد؟ اگر شاهد را نشناسیم ولی در همان مجلس استغفار کند، کفایت می‌کند؟

پاسخ

نشانه عدالت اين است كه در ظاهر شخص خوبى باشد؛ يعنى اگر از اهل محل يا همسايگان او يا كسانى كه با او معاشرت دارند حال او را بپرسند، بگويند: ما خلاف شرعى از او سراغ نداريم. و این امر باید نزد مجری صیغه طلاق ثابت باشد. مجرد توبه و استغفار در مورد سوال کفایت نمی‌کند.

بخشیدن مدت عقد موقت با پیامک
پرسش

در مورد بخشیدن بقیه مدت عقد موقت، آیا همین که زوج با پیامک آن را به اطلاع زوجه برساند، کافی است یا باید حضوری خوانده شود؟

پاسخ

حضوری بودن لازم نیست و اگر زوج بخشیدن مدت باقیمانده را به هر بیان و به هر طریقی ابراز کند، کفایت می کند.

دیدن تصاویر همسر پس از طلاق
پرسش

آیا مرد می تواند پس از جدایی از همسرش به تصاویر بدون حجاب او که در زمان زناشویی گرفته اند نگاه کند؟

پاسخ

جایز نیست.

اعتبار قول زن در پاکی زمان طلاق
پرسش

اگر در زمان طلاق، زن بگوید از عادت پاک است و صیغه طلاق جاری شود و پس از آن انکار کند و بگوید دروغ گفتم، طلاق باطل است؟

پاسخ

طلاق صحیح است مگر اینکه هنگام اعلام به پاکی، اطمینان به خلاف گفته وی باشد.

عادل نبودن شاهد طلاق
پرسش

اگر بعد از طلاق معلوم شود یکی از شهود در هنگام طلاق عادل نبوده، حکم طلاق چیست؟

پاسخ

طلاق باطل است.

رجوع در زوجیت
پرسش

بین زوجین با طلاق خلع متارکه صورت گرفته است ولی در زمان عده به یکدیگر رجوع کرده و مدتی با هم زندگی کرده‌اند. آیا بدون رجوع زوجه در بذل، طلاق به قوت خود باقی است یا این که عملشان رجوع به زوجیت محسوب می شود؟

پاسخ

رجوع مذکور بدون رجوع زن در بذلش، اثری ندارد.