الاربعاء 12 ذوالحجة 1445 - چهارشنبه ۳۰ خرداد ۱۴۰۳

تم پیشفرض

نذر چیزی که مورد نیاز نیست
پرسش

اگر نذر داشته باشیم که به مسجدی فرش هدیه دهیم ولی بعد متوجه شویم که احتیاج به فرش ندارد آیا می‌توانیم پول آن را به جای مورد نذر بدهیم؟

پاسخ

باید به نذرتان عمل کنید.

تخلف از نذر
پرسش

نذر کرده ام گوسفندی را ذبح و بین نیازمندان تقسیم کنم. آیا می توانم بجای عمل به آن، مبلغ آن را به بهزیستی یا انجمن بیماریهای خاص هدیه کنم؟

پاسخ

اگر نذر را با صیغه شرعی خوانده اید باید مطابق آن عمل کنید.

نذر روزه
پرسش

- نذر کرده بودم که هر وقت عصبانی شدم فردایش روزه بگیرم اما به نذر خود عمل نکردم حال برای جبران باید چه کنم؟ آیا قضای آن روزه ها بر من واجب است؟

پاسخ

اگر این نذر باعث شود که دچار ضعف اعصاب بیشتر شوید نذرتان محقق نمیشود در غیر اینصورت اگر عمدی روزه نگرفته اید باید کفاره بدهید و بنابر احتیاط در کفاره شکستن نذر باید بین کفاره افطار روزه در ماه رمضان و کفاره قسم احتیاط شود و به یکی از دو روش عمل کنید: 1. به 60 مسکین هر کدام یک مد طعام، بدهید 2- دو ماه روزه بگیرید (که یک ماه و یک روز آن پشت سر هم باشد) و در صورت امکان ده مسکین را هم بپوشانید یا به هر کدام یک مد طعام بدهید. قضای روزه نیز واجب است.

تغییر نذر
پرسش

نذر کرده بودم که در ماه محرم حلیم بپزم. آیا می‌توانم بجای آن غذای دیگری از بیرون بگیرم و اطعام کنم؟

پاسخ

اگر نذر به صورت شرعی منعقد شده باشد که از جمله شرایط آن انشاء نذر و به زبان آوردن نام خداست، قابل تغییر نیست مگر عمل به آن بدون تحمل حرج مقدور نباشد.

عمل کردن زن به نذری که قبل از ازدواج انجام داده
پرسش

دختری قبل از ازدواج نذر شرعی کرده که پنجشنبه اول هر ماه روزه بگیرد. حال بعد از ازدواج، شوهر مخالف انجام این نذر است. در صورتی که عمل به نذر مخالف حقوق شوهر باشد یا نباشد، تکلیف چیست؟

پاسخ

در صورتی که در هنگام عمل، نذر رجحان داشته باشد، ظاهراً باید به نذرش، عمل نماید.