السبت 03 شَوّال 1445 - شنبه ۲۵ فروردین ۱۴۰۳

تم پیشفرض

رفتن به منزل متوفا که فرزند کوچک دارد
پرسش

جوانی دارای فرزند صغیر و بدون وصیت، از دنیا رفته است. آیا بستگان و همسایگان می توانند جهت عرض تسلیت و دلجویی، به خانه‌اش بروند و احیانا از پذیرایی‌های متعارف استفاده نمایند؟

پاسخ

چنانچه تصرف مذکور به گونه‌ای است که به مصلحت فرزند صغیر است و قیّم شرعی به آن رضایت دارد -چنانکه در معمول موارد، اطمینان نوعی به این امر هست- مانعی ندارد.

باقی نماندن مالی برای تجهیز میت و تکلیف ورثه
پرسش

- زن و شوهری در زمان حیات خود تمام اموالشان را بین فرزندانشان تقسیم کرده اند و حال که به رحمت خدا رفته اند مال قابل توجهی از آنها به جای نمانده که هزینه خرید قبر و غسل و کفن میت و سایر واجبات تجهیز آنها گردد. حال هزینه این امور بر عهده کدام یک از ورثه از اولاد ذکور یا اناث است؟

پاسخ

اگر عرفا اختیار اموال در زمان حیات با فرزندان بوده مثلاً ملک را به نام فرزندان کرده باشند، هبه محقق است و در این صورت هزینه به نحو واجب کفایی بر عهده عموم مؤمنین است ولی اگر نسبت به بعضی از اموال هبه محقق نشده باشد جزء ماترک میت محسوب می‌شود.

تعهد پدر شوهر به پرداخت مالی به عروس
پرسش

اگر پدر شوهر در ضمن عقد ازدواج پسر و عروسش بر عهده بگیرد که یک قواره زمین به عروس بدهد و بعد به هر دلیلی ندهد و از دنیا برود، نسبت به این تعهد مدیون است و باید از ترکه خارج شود؟

پاسخ

بله، مدیون است.

مطالبه هدایا از همسر
پرسش

آیا مرد می تواند هدایایی که در طول زندگی برای همسرش خریده را بعد از مرگ همسرش مطالبه کند یا به ورثه زن منتقل می شود؟

پاسخ

اگر هدیه بوده و به همسرش تملیک نموده و وی آنها را در اختیار گرفته، به ورثه او منتقل می شود و مرد حتی در حال حیات همسرش نیز نمی تواند از هدایایی که به همسرش تملیک نموده و در اختیار او قرار داده رجوع کند و آنها را پس بگیرد.

وصیت برای فرزند خوانده
پرسش

اگر فردی یک فرزند خوانده داشته باشد و وصیت کند که همه اموال به فرزنده خوانده برسد نه به سایر ورثه، آیا چنین وصیتی نافذ است و باید اجرا شود؟

پاسخ

وصیت به مقدار ثلث نافذ است و در بیشتر از ثلث ترکه منوط به اجازه ورثه است.

حالّ نشدن مهریه با طلاق یا فوت زن
پرسش

در صورتی که مهریه زن مدت دار باشد، آیا طلاق دادن او یا فوتش باعث حالّ شدن مهریه می شود؟ و ورثه او حق مطالبه دارند؟

پاسخ

خیر حالّ نمی شود و ورثه تا قبل از رسیدن آن مدت، حق مطالبه ندارند.

تصرف در ارثی که از راه حرام به دست آمده
پرسش

اموالی از پدرمان به ارث رسیده که می دانیم از راه مشروع به دست نیامده است. آیا می توانیم در این اموال تصرف کنیم؟

پاسخ

تصرف در عین مالی که پدر از راه حرام به دست آورده، جایز نیست و اگر عین مال حرام موجود نیست، بدل آن (مثل آن اگر مثلی باشد و قیمت آن اگر قیمی باشد) از دیون میت است که قبل از تقسیم ارث باید پرداخت شود یا ورثه آن را بر عهده بگیرند.

اثبات نسب با آزمایش ژنتیک
پرسش

درصورت علم آوربودن آزمایش ژنتیک آیا به وسیله آن شرعاً نسب ثابت می‌شود؟

پاسخ

اگر علم نوعی بیاورد نسب ثابت می‌شود اما مادامی که ملحق به فراش نشود یا حلال بودن آن ثابت نشود موجب ارث بردن نمی‌گردد.

اختلاف ورثه در فروختن ملک موروثی
پرسش

یکی از ورّاث میت خواهان آن است که ملک موروثی فروخته شود تا به سهم خود برسد ولی سایر ورثه مخالف هستند و می‌خواهند ملک پدری را حفظ کنند. آیا وی می‌تواند بقیه را مجبور به فروش نماید؟

پاسخ

فقط می تواند سهم خودش از ملک را بفروشد.