دوشنبه ۲۹ شهریور ۱۴۰۰

سوالات شرعی

شرط تأثیر امربه‌معروف و نهی از منکر
پرسش

در مواردی که امربه‌معروف و نهی از منکر، در شخص گناهکار اثر فوری ندارد، وظیفه چیست؟

پاسخ

این فریضه لازم است، هرچند اثر آن در آینده باشد. درهرصورت رفتار و عمل شخص نباید موجب تایید گناه باشد.

امر به معروف با احتمال تاثیر موقت
پرسش

- در موردی که شخص احتمال نمی دهد امر به معروف تاثیر قوی و کامل داشته باشد اما احتمال می دهد موقتا باعث انجام معروف یا ترک منکر گردد، آیا در فرض احتمال اثر موقت نیز امر به معروف و نهی از منکر واجب خواهد بود؟

پاسخ

بله واجب است.