الجمعة 19 شَعْبان 1445 - جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

تم پیشفرض

پرداخت زکات فطره به سید فقیر
پرسش

شخصی خودش سیّد است اما همسرش و همچنین مادرش -که نان‌خور اوست- سیّده نیستند. آیا وی زکات فطره آنان را می‌تواند به سید فقیر بدهد؟ بر عکس چطور یعنی اگر شخصی خودش سیّد نباشد، اما همسرش سیّده باشد می‌تواند از زکات فطره به مقدار یک صاع به سید فقیر بدهد؟

پاسخ

الف) می‌تواند به سیّد هم بپردازد. ب) خیر، نمی‌تواند.