الاثنين 10 ذوالحجة 1445 - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

تم پیشفرض

رؤیت با چشم مسلح و از داخل هواپیما
پرسش

آیا رؤیت هلال و اثبات اول ماه الزاماً باید با چشم غیرمسلح صورت پذیرد یا اگر با استفاده از دوربینهای دوچشمی و تلسکوپ یا از داخل هواپیما هم دیده شود، کافی است؟

پاسخ

رؤیت هلال در این موارد کافی نیست؛ بلکه باید مطمئن بود در فرض نبود مانع، هلال با چشم عادی، آن هم برای منطقه مکلف و ارتفاعات نزدیک قابل رؤیت است.