الجمعة 19 شَعْبان 1445 - جمعه ۱۱ اسفند ۱۴۰۲

تم پیشفرض

زکات فطره مهمان
پرسش

زکات فطره افرادی که در شب عید فطر مهمان دیگری هستند، برعهده چه کسی است؟ اگر قبل از غروب آفتاب شب عید منزل میزبان را ترک کنند و پس از اذان مغرب برگردند؛ چطور؟ اگر با غذایی که با خود آورده اند، افطار کنند چه صورت دارد؟

پاسخ

در تمام موارد چنانچه بدون قید، نانخورِ میزبان محسوب شوند، پرداخت زکات فطره بر میزبان لازم است و در این صورت بیرون رفتن آنان هنگام غروب آفتاب و تناول از غذای خود تأثیری ندارد. اما اگر تنها در آن شب نانخور وی شمرده شوند، کفایت نمی کند؛ البته در صدق نانخور، لازم نیست از شبهای قبل مهمان وی باشند بلکه همین که قصد داشته باشند مدتی بعد از این هم نزد وی بمانند، بعید نیست نانخور صادق باشد. درهرصورت اگر یکی از آن دو با اجازۀ دیگری، زکات فطره را به نیت کسی که واقعاً زکات فطره به گردن او است بدهد، کافی است.