الاثنين 10 ذوالحجة 1445 - دوشنبه ۲۸ خرداد ۱۴۰۳

تم پیشفرض

نهی اطفال از انجام منکرات
پرسش

آیا لازم است اطفالی را که مرتکب فعلی می شوند که بر مکلفین حرام است، نهی از منکر نمود؟ مثلا اطفالى را که رو به قبله بول می کنند، از این کار نهی کرد؟

پاسخ

اگر از گناهانی باشد که مطلقا مبغوض شارع است - مانند غیبت و حرام خوری - نهی وی واجب است ولی در مانند مورد سؤال نهی غیر بالغ لازم نیست.

امر به معروف با احتمال تاثیر موقت
پرسش

- در موردی که شخص احتمال نمی دهد امر به معروف تاثیر قوی و کامل داشته باشد اما احتمال می دهد موقتا باعث انجام معروف یا ترک منکر گردد، آیا در فرض احتمال اثر موقت نیز امر به معروف و نهی از منکر واجب خواهد بود؟

پاسخ

بله واجب است.

شرط تأثیر امربه‌معروف و نهی از منکر
پرسش

در مواردی که امربه‌معروف و نهی از منکر، در شخص گناهکار اثر فوری ندارد، وظیفه چیست؟

پاسخ

این فریضه لازم است، هرچند اثر آن در آینده باشد. درهرصورت رفتار و عمل شخص نباید موجب تایید گناه باشد.