الجمعة 15 ذوالقعدة 1445 - جمعه ۰۴ خرداد ۱۴۰۳

تم پیشفرض

تطهیر کف چوبی از نجاست
پرسش

- کف چوبی مجتمع های آپارتمانی را که به ادرار کودک نجس شده، چگونه می‌توان تطهیر کرد؟

پاسخ

پس از برطرف کردن عین نجاست، اگر بخواهند با آب قليل پاك شود بايد به‌اندازه‌ای آب روى آن بريزند كه جارى شود و بنا بر احتياط آب را با دستمال و مانند آن جمع كنند وگرنه، جايى كه آب در آن جمع مى‌شود نجس مى‌ماند ولی در آبکشی با آب جاری(مانند آب‌لوله‌کشی) با اتصال محل به آب، پاک می‌شود.

الکل صنعتی
پرسش

آیا مایع مست‌کننده‌ای مثل الکل صنعتی رایج كه به عللي مانند سمي بودن یا بدمزه بودن، خورده نمی‌شود، نجس است؟

پاسخ

هر ماده روان مست‌کننده هرچند خوردن آن معمول نباشد نجس است و الکل صنعتی و مواد دیگر به‌دست‌آمده از آن چنانچه انسان نداند مست‌کننده است یا از مخلوط شدن با نجس به‌دست‌آمده است، پاک است.

تطهیر نجاست دندان مصنوعی
پرسش

آیا دندان مصنوعی- اعم از ثابت و غیر ثابت و نیز موادی که با آن دندان را پر می کنند- جزء باطن است که با ملاقات به نجاست نیاز به تطهیر نداشته باشد، یا آنکه در صورت ملاقات با خون یا غیر آن باید تطهیر شود؟

پاسخ

دندان مصنوعی ثابت حکم باطن را دارد اما در دندان مصنوعی غیر ثابت احتیاط شود.

اعلان نجاست موکت به صاحب خانه
پرسش

اگر مستاجری موکت خانه موجر را در زمان اجاره نجس کرده باشد آیا لازم است موقع تحویل منزل به موجر اعلام کند؟

پاسخ

لازم نيست. البته اگر به طور متعارف در معرض نجس شدن آب یا غذای دیگران باشد یا باعث مي شود كه نجاست به خاطر معاشرت به خودتان سرايت كند و عملتان باطل شود يا غذايتان نجس شود، بايد اطلاع دهید.

فضله پرندگان حرام گوشت
پرسش

آیا فضله پرندگانی چون مرغ عشق و قناری که حرام گوشت هستند، نجس است؟

پاسخ

پاك است، اگر چه احتياط مستحب در اجتناب از آن است.

اجارۀ آپارتمانی که در آن سگ نگهداری می شده
پرسش

قصد اجارۀ آپارتمانی را دارم که ساکن فعلی آن در خانه سگ نگهداری میکند. نسبت به تطهیر خانه چه وظیفه ای دارم؟

پاسخ

تا اطمینان به سرایت نجاست پیدا نکردید، وظیفه ای ندارید.

اعلام نجاست اشیا به دیگران
پرسش

آیا نسبت به اعلام نجاست فرش، لباس و وسایل دیگر به اشخاص وظیفه ای داریم؟

پاسخ

اعلام لازم نیست مگر اینکه نجاست در معرض آن باشد که به چیزهای خوردنی و آشامیدنی سرایت کند و شما آن را در اختیار دیگری قرار داده باشید.

طهارت لوازم تهیه شده از جفت جنین
پرسش

بــا توجــه بــه اینکــه امــروزه بســیارى از لــوازم آرایــش و برخــی از داروهــا از جفــت جنیــن تهیــه می‌گــردد، اســتفاده و مصــرف آن چــه حکمــی دارد؟

پاسخ

نجـس اسـت بنابرایـن خـوردن داروی ساخته‌شـده از آن در غیـر حـال اضطـرار و اسـتیصال جایـز نیسـت البته تزریق و یا اسـتفاده آن به‌صورت پماد، اشـکال ندارد اما برای نماز باید برطرف و تطهیر شـود.