الثلاثاء 12 ذوالقعدة 1445 - سه شنبه ۰۱ خرداد ۱۴۰۳

تم پیشفرض

تفحّص از ضرری بودن روزه
پرسش

شخصی که میترسد روزه برایش ضرر داشته باشد، اگر با سؤال و تفحص بتواند دراینباره یقین حاصل کند، آیا به مجرّد ترس میتواند روزه نگیرد، یا اینکه لازم است تفحّص و سؤال کند؟

پاسخ

لازم است سؤال کند.

مسافرت در ماه رمضان و برگشت قبل از ظهر
پرسش

آیا انسان میتواند در ماه رمضان از شب نیّت سفر کند و صبح به مسافرت برود، در حالی که میداند قبل از ظهر به وطن برمیگردد و نیت روزه میکند؟

پاسخ

در فرض سؤال که از شب نیت سفر داشته، اگر هنگام اذان صبح در وطن یا جایی باشد که روزه صحیح است مسافرت پیش از ظهر جایز نیست، مگر آنکه سفر لازم باشد.

تصمیم به ابطال روزه
پرسش

اگر کسی تصمیم قطعی برای باطل کردن روزه بگیرد ولی پیش از انجام مبطل پشیمان شود، آیا روزهاش باطل است؟

پاسخ

بله، روزه باطل میشود؛ ولی باید تا آخر روز از مبطلات اجتناب کند و قضا واجب است؛ اما کفّاره ندارد.

بطلان غسل جنابت و روزۀ ماه رمضان
پرسش

شخصی در ماه رمضان غسل جنابت بر عهدهاش بوده و مانعی در بدن خود داشته ولی هنگام غسل فراموش کرده و غسل نموده و چند روز بعد در حالی که هنوز مانع روی بدنش بوده، یادش آمده است. آیا نماز و روزههایی که با غسل باطل انجام شده، صحیح است؟

پاسخ

در فرض سؤال، قضای روزهها لازم نیست؛ ولی باید نمازهایی را که در آن چند روز خوانده قضا کند.

کمبود وقت برای خوردن سحری و غسل
پرسش

اگر وقتیکه تا اذان صبح باقیمانده برای انجام غسل جنابت و خوردن سحری کافی نیست (مثلاً ده دقیقه تا اذان صبح) وظیفۀ شخص جنب چیست؟ (با توجّه به اینکه اگر سحری نخورد به ضعف شدید غیرقابلتحمل دچار میشود.)

پاسخ

باید قبل از طلوع فجر، بدل از غسل، تیمم کند.

فراموش کردن ماه رمضان
پرسش

سحر بیدار نشدم و به خاطر مشغله، اصلاً فراموش کردم ماه رمضان است و هنگام ظهر ملتفت شدم. با توجه به اینکه مبطلات روزه را انجام ندادهام، آیا میتوانم نیت روزه کنم؟

پاسخ

اگر از شب، نیت روزه –هر چند ارتکازی- نداشته‌اید، چنانچـه قبـل از ظهـر ملتفـت شـدهاید، بایـد نیـت روزه کنـید و قضـای آن را هـم بجـا آورید و اگـر بعـد از ظهـر ملتفـت شـدهاید بایـد تـا اذان مغـرب امسـاک کنـید و روزه را هـم قضـا نماییـد.

رؤیت با چشم مسلح و از داخل هواپیما
پرسش

آیا رؤیت هلال و اثبات اول ماه الزاماً باید با چشم غیرمسلح صورت پذیرد یا اگر با استفاده از دوربینهای دوچشمی و تلسکوپ یا از داخل هواپیما هم دیده شود، کافی است؟

پاسخ

رؤیت هلال در این موارد کافی نیست؛ بلکه باید مطمئن بود در فرض نبود مانع، هلال با چشم عادی، آن هم برای منطقه مکلف و ارتفاعات نزدیک قابل رؤیت است.

اثبات اول ماه در کشور، با رؤیت در یک منطقه
پرسش

اگر هلال ماه فقط در قسمت شرقی و یا فقط در قسمت غربی کشوری رؤیت شود، آیا اول ماه برای تمام مناطق آن کشور ثابت میشود؟ اگر در برخی مناطق، هلال قابل رؤیت نباشد، حکم چگونه است؟

پاسخ

اگر بداند که اگر در شهر اول ماه دیده شود، در شهر دوم هم ماه دیده میشود، اول ماه در هر دو ثابت است و در غیر این صورت اول ماه در شهر دیگر ثابت نیست و لازم نیست در تمام مناطق یک کشور، اول ماه از یک شب آغاز گردد.

انصراف از قصد اقامت و تکلیف روزه در روزهای باقیمانده
پرسش

شخصی جایی قصد اقامت ده روز نموده است. اگر منصرف شود و بخواهد زودتر از ده روز از آنجا خارج شود، روزۀ او چه حکمی دارد؟ آیا برای روزهای دیگر میتواند روزه بگیرد یا نه؟

پاسخ

اگر بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود، چنانچه یک نماز چهار رکعتی ادایی خوانده باشد، تا وقتی که در آنجاست روزه هایش صحیح است و باید نمازهای خود را تمام بخواند؛ و چنانچه نماز چهار رکعتی ادایی نخوانده باشد، روزۀ آن روزش صحیح است ولی روزهای بعد را نمیتواند روزه بگیرد.

روزۀ قضا بدون اذن شوهر
پرسش

روزۀ قضا بدون رضایت شوهر چه حکمی دارد؟ اگر با منع شوهر تا ماه رمضان سال آینده قضای روزههایش را نگیرد، کفّاره تأخیر این روزهها بر عهدۀ کیست؟

پاسخ

اگر وقت برای قضای روزه وسعت داشته باشد و روزه بودن مخالف حق شوهرش باشد، روزهاش صحیح نیست. کفّاره بر عهدۀ خود اوست؛ ولی در تأخیر با عذر بنا بر احتیاط وجه آن را شوهر بپردازد.