الاحد 03 رَمَضان 1444 - یکشنبه ۰۶ فروردین ۱۴۰۲

تم پیشفرض

تصرف در زکات فطره ی جداشده
پرسش

اگر شخص، زکات فطره خود را کنار بگذارد، آیا قبل از رساندن آن به دست فقیر می تواند در آن تصرّف کرده و بعداً جایگزین نماید؟

پاسخ

جایز نیست.

زکات فطرۀ میهمان شب عید
پرسش

زکات فطره افرادی که در شب عید فطر مهمان دیگری هستند، برعهده چه کسی است؟ اگر قبل از غروب آفتاب شب عید، منزل میزبان را ترک کنند و پس از اذان مغرب برگردند؛ چطور؟

پاسخ

چنانچه بدون قید، نانخورِ میزبان محسوب شوند، پرداخت زکات فطره بر میزبان لازم است و در این صورت بیرون رفتن آنان هنگام غروب آفتاب و یا تناول از غذای خود تأثیری ندارد. اما اگر تنها در آن شب نانخور وی شمرده شوند، کفایت نمی کند. البته در صدق نانخور، لازم نیست از شب‌های قبل مهمان وی باشند بلکه همین که قصد داشته باشند مدتی بعد از این هم نزد وی بمانند، بعید نیست نانخور صادق باشد.

زمان ادای فطریه
پرسش

تا چه زمانی بعد از پایان ماه مبارک رمضان می توان فطریه داد؟

پاسخ

کسی که نماز عید فطر می خواند باید فطره را پیش از نماز عید بدهد یا جدا کند ولی اگر نماز عید نمی خواند، در روز عید فطر زکات فطره را بدهد یا کنار بگذارد.

سرو کردن غذا برای روزه خواران در هتلها
پرسش

آیا جایز است هتلها و قهوه خانه ها برای روزه خواران چای و غذا و دیگر خوراکیها آماده کنند و در اختیارشان بگذارند؟

پاسخ

اگر بدون عذر روزه نمیگیرند جایز نیست.

مشقت روزه برای جوانان
پرسش

حکم افراد پیر که به علت مشقت، روزه بر آنها واجب نیست با حکم افراد جوان که همین مشکل و مشقت را دارند، یکسان است؟

پاسخ

خیر. افطار برای افراد پیر در صورت مشقت جایز است؛ ولی برای دیگران باید مشقت بهگونه ای شود که از ادامۀ روزه بر جان خود بترسند یا روزه برایشان ضرری باشد یا غیرقابل تحمل شود.

شک در ضرری بودن روزه در حال بارداری یا شیردهی
پرسش

خانمی که در دوران بارداری یا شیردهی نمیداند روزه برای خود و یا فرزندش ضرر دارد یا خیر، چه وظیفهای دارد؟

پاسخ

اگر شکش موجب شده بترسد، نباید روزه بگیرد

لزوم تقویت کردن برای کسی که بدون آن نمیتواند روزه بگیرد
پرسش

اگر فرد بیمار بتواند با مصرف داروی خاصی در شب یا استفاده از غذای تقویتی روزه بگیرد، آیا استفاده از این نوع دارو و غذا و روزه گرفتن بر وی واجب است؟ اگر با استراحت کافی و خوابیدن در طول روز بتواند روزههایش را بگیرد چه وظیفهای دارد؟

پاسخ

اگر ضعف و ناتوانی مانع روزه است، باید مقدمات لازم جهت روزه گرفتن را -هر چند به اینکه خود را تقویت نماید- فراهم نماید؛ و همچنین است بنا بر احتیاط مستحب، اگر مریضی مانع روزه است.

شرایط افطار روزۀ ماه رمضان در سفر
پرسش

مسافری که در روز ماه رمضان به سفر میرود، در چه شرائطی میتواند روزه نگیرد؟

پاسخ

افطار کردن برای مسافر دو شرط دارد؛ یکی اینکه از شب احتمال مسافرت قبل از ظهر را بدهد و دیگری اینکه قبل از ظهر، به سفر برود. اگر یکی از این دو شرط منتفی شود، روزهاش صحیح است. البته اگر هنگام اذان صبح در مسافرت باشد روزه نیست و میتواند مفطرات روزه را مرتکب شود.

انصراف از قصد اقامت
پرسش

شخصی جایی قصد اقامت ده روز نموده است. اگر منصرف شود و بخواهد زودتر از ده روز از آنجا خارج شود، روزۀ او چه حکمی دارد؟ آیا برای روزهای دیگر میتواند روزه بگیرد یا نه؟

پاسخ

اگر بعد از ظهر از ماندن در آنجا منصرف شود، چنانچه یک نماز چهار رکعتی ادایی خوانده باشد، تا وقتی که در آنجاست روزههایش صحیح است و باید نمازهای خود را تمام بخواند؛ و چنانچه نماز چهار رکعتی ادایی نخوانده باشد، روزۀ آن روزش صحیح است ولی روزهای بعد را نمیتواند روزه بگیرد.

فرار از روزه با مسافرت
پرسش

برخی از افراد به دلیل شغل یا تحصیل و مانند آن میخواهند در ماه رمضان روزه نگیرند و آن را قضا کنند. چه راهی وجود دارد که مکلف در ماه رمضان بدون اینکه گناه کرده باشد روزه نگیرد؟

پاسخ

اگر در هنگام اذان صبح، به قصد سفر شرعی، خارج از وطن باشد و به مسافت شرعی برود -که مجموع رفت و برگشت حدود چهل کیلومتر است- و در این سفر پس از اذان صبح، کاری که روزه را باطل میکند انجام دهد، نسبت به روزۀ آن روز تکلیفی ندارد و تنها باید قضای آن را بجا آورد.