السبت 12 رَجَب 1444 - شنبه ۱۵ بهمن ۱۴۰۱

تم پیشفرض

مشقت روزه برای جوانان
پرسش

حکم افراد پیر که به علت مشقت، روزه بر آنها واجب نیست با حکم افراد جوان که همین مشکل و مشقت را دارند، یکسان است؟

پاسخ

خیر. افطار برای افراد پیر در صورت مشقت جایز است؛ ولی برای دیگران باید مشقت بهگونه ای شود که از ادامۀ روزه بر جان خود بترسند یا روزه برایشان ضرری باشد یا غیرقابل تحمل شود.

شک در ضرری بودن روزه در حال بارداری یا شیردهی
پرسش

خانمی که در دوران بارداری یا شیردهی نمیداند روزه برای خود و یا فرزندش ضرر دارد یا خیر، چه وظیفهای دارد؟

پاسخ

اگر شکش موجب شده بترسد، نباید روزه بگیرد

تفحّص از ضرری بودن روزه
پرسش

شخصی که میترسد روزه برایش ضرر داشته باشد، اگر با سؤال و تفحص بتواند دراینباره یقین حاصل کند، آیا به مجرّد ترس میتواند روزه نگیرد، یا اینکه لازم است تفحّص و سؤال کند؟

پاسخ

لازم است سؤال کند.

لزوم تقویت کردن برای کسی که بدون آن نمیتواند روزه بگیرد
پرسش

اگر فرد بیمار بتواند با مصرف داروی خاصی در شب یا استفاده از غذای تقویتی روزه بگیرد، آیا استفاده از این نوع دارو و غذا و روزه گرفتن بر وی واجب است؟ اگر با استراحت کافی و خوابیدن در طول روز بتواند روزههایش را بگیرد چه وظیفهای دارد؟

پاسخ

اگر ضعف و ناتوانی مانع روزه است، باید مقدمات لازم جهت روزه گرفتن را -هر چند به اینکه خود را تقویت نماید- فراهم نماید؛ و همچنین است بنا بر احتیاط مستحب، اگر مریضی مانع روزه است.

فرار از روزه با مسافرت
پرسش

برخی از افراد به دلیل شغل یا تحصیل و مانند آن میخواهند در ماه رمضان روزه نگیرند و آن را قضا کنند. چه راهی وجود دارد که مکلف در ماه رمضان بدون اینکه گناه کرده باشد روزه نگیرد؟

پاسخ

اگر در هنگام اذان صبح، به قصد سفر شرعی، خارج از وطن باشد و به مسافت شرعی برود -که مجموع رفت و برگشت حدود چهل کیلومتر است- و در این سفر پس از اذان صبح، کاری که روزه را باطل میکند انجام دهد، نسبت به روزۀ آن روز تکلیفی ندارد و تنها باید قضای آن را بجا آورد.

نهی شوهر از روزۀ همسر
پرسش

شوهرم مخالف روزه گرفتن من است و میگوید: «اگر شوهرت راضی نباشد روزهات قبول نیست». آیا میتوانم روزۀ ماه رمضان را افطار کنم و بعداً قضای آن را بجا آورم؟

پاسخ

واجب است روزۀ خود را بگیرید. اطاعت از شوهر در این موارد، حرام است.

کمبود وقت برای خوردن سحری و غسل
پرسش

شخصی غسل واجب بر عهده دارد. اگر وقتیکه تا اذان صبح باقیمانده برای انجام غسل و خوردن سحری کافی نباشد (مثلاً ده دقیقه تا اذان صبح) وظیفۀ شخص چیست؟ (با توجّه به اینکه اگر سحری نخورد به ضعف شدید غیرقابلتحمل دچار میشود.)

پاسخ

باید بدل از غسل، تیمم کند.

سیگار کشیدن در ماه مبارک رمضان
پرسش

حکم استعمال دخانیات در ماه رمضان چیست؟

پاسخ

به صورت علنی حرام و در غیر این صورت هم بنا بر احتیاط برای روزه دار جایز نیست، و چنانچه روزه دار در ماه رمضان از دخانیات استفاده کند، بنا بر احتیاط در بقیۀ روز از کارهایی که روزه را باطل میکند خودداری نماید و روزۀ آن روز را نیز قضا کند.

استعمال گاز اکسیژن برای تنفس مصنوعی
پرسش

پزشکان به جهت تنفس مصنوعی دادن به بیمار از گاز اکسیژن استفاده میکنند که وارد گلو و ریه میشود؛ آیا روزۀ بیمار در این صورت صحیح است؟

پاسخ

گاز اکسیژن روزه را باطل نمیکند.

انصراف از نیت بدون انجام مبطل
پرسش

اگر روزهدار در ماه رمضان قصد کند که دیگر روزه نباشد ولی تا غروب مبطلی انجام ندهد، آیا روزهاش باطل است و قضا و کفّاره دارد؟

پاسخ

روزهاش باطل است و قضا دارد ولی کفّاره ندارد.