الاحد 14 شَعْبان 1445 - یکشنبه ۰۶ اسفند ۱۴۰۲

تم پیشفرض

اطلاع نداشتن از تعداد نمازهای قضا
پرسش

1054 - چند سال بود که در خواندن نمازهایم سستی می‌کردم و گاه گاهی نمازم قضا می‌شد. اکنون می‌خواهم قضای آن نمازها را بجا بیاورم ولی تعداد آن‌ها را نمی‌دانم. وظیفه‌ام چیست؟

پاسخ

اکتفا به حداقل میزان قضای محتمل، کافی است اگرچه بهتر است حداکثر قضای محتمل بجا آورده شود.

جاگرفتن در صف جماعت
پرسش

شخصی با گذاشتن مهر در صف جماعت جا گرفته است. اگر نماز جماعت شروع شود در چه صورتی می‌توان جای او را گرفت؟

پاسخ

گذاشتن هر چیزی که عرفا برای شخص حق سبق می‌آورد کفایت می‌کند و این حق تا رکوع رکعت اول نماز باقی است.

غسل قضای نماز آیات
پرسش

آیا کسی که در هنگام ماه گرفتگی، نماز آیات را نخوانده است، باید برای بجا آوردن قضای آن غسل کند؟

پاسخ

کسی که در موقع گرفتن خورشید و ماه نماز آیات را عمداً نخوانده باشد، در صورتی که تمام ماه و خورشید گرفته باشد، باید برای قضای نماز آیات غسل نموده و نماز بخواند و این نماز قضا بدون غسل باطل است.

تکرار کلمات در قرائت نماز
پرسش

تکرار چندباره برخی از کلمات در قرائت نماز، برای اطمینان از صحت تلفظ آن کلمات، چه حکمی دارد؟

پاسخ

اگر منجر به وسواس نشود، اشکال ندارد. ولی اگر از روی وسواس باشد چنان‌چه بتواند به وسواس خود عمل نکند، نباید تکرار کند و گرنه باید نمازش را دوباره بخواند ولی اگر قدرت ندارد نمازش صحیح است.

نماز احتیاط در شک بین سه و چهار
پرسش

آیا می توان در شک بین رکعت سه و چهار به جای دو رکعت نماز احتیاط نشسته، یک رکعت ایستاده به جا آورد؟

پاسخ

خیر صحیح نیست.

نماز خواندن در ملک موروثی قبل از تقسیم
پرسش

در منزل موروثی که متعلق به چند وارث است، نماز خواندن بعضی از ورثه یا دیگر افراد در آن، بدون رضایت سایر ورثه چه حکمی دارد؟

پاسخ

نماز قبل از تقسیم ملک موروثی بدون اجازۀ بقیۀ ورثه و یا احراز رضایت قلبی آنها، و در مورد صغار، اجازۀ ولی یا قیم شرعی آنها، حرام و بنا براحتیاط باطل است.

خواندن نماز در ساعت کاری اداره
پرسش

آیا جایز است در ساعت کاری اداره، نماز را در اول وقت بخوانیم؟ اگر در اول وقت مراجعه‌کننده داشته باشیم، چطور؟

پاسخ

در صورتی که از نظر قانون و مقررات آن اداره، مبادرت به انجام فریضه الهی در اول وقت منع نشده باشد، خواندن نماز اشکال ندارد هر چند بهتر است با مختصر کردن نماز، هم نماز در وقت فضیلت خوانده شود و هم به مراجعه‌کنندگان رسیدگی شود. البته اگر حاجت مؤمن با نماز در ساعت کاری تزاحم باشد بهتر است ابتدا حاجت مومن را برآورده کنید و نماز را دیرتر بخوانید.

مقدار تأمل نمازگزار در شکهای مبطل
پرسش

در شکهایی که نماز را باطل می‌کند (مثلاً شک در رکعات نماز دو رکعتی) چقدر باید فکر کرد تا بعد از آن اگر به نتیجه نرسید، رها کردن نماز جایز باشد؟

پاسخ

تا مأیوس نشده یا صورت نماز بهم نخورده نماز را نشکند.